สิ่งพิมพ์และวารสาร นิด้า
(Publications and journal of NIDA)

Title
Summary
NIDA KM
Knowledge & Success Magazine
นิด้าโฟกัส
NIDA FOCUS
บรรณสาร สพบ.
NIDA Bulletin
รัฐประศาสนศาสตร์
Thai Journal of Public Administration
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Journal of Public and Private Management
(ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - ปีที่ 13 ฉบับที่ 1)
วารสารการบริหารและการจัดการ
Journal of Administration and Management
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ปีที่ 5 ฉบับที่ 3)
วารสารของคณะภาษาและการสื่อสาร
School of Language and Communication Journal
(ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 - ปีที่ 10 ฉบับที่ 10)
วารสารของสำนักภาษา
NIDA Language and Communication Journal
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ปีที่ 7 ฉบับที่ 7)
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
NIDA Business Journal
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ปีที่ 1 ฉบับที่ 2)
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
Thai Journal of Development Administratoion
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - )
วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจ
Development Economic Review
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ปีที่ 1 ฉบับที่ 2)
วารสารพัฒนาสังคม
Journal of Social Development
(ปีที่ 2-4 ฉบับ 2-6, ปีที่ 7ฉบับที่ 2, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1)
วารสารสภาอาจารย์ วารสารวิชาการสภาอาจารย์
Faculty Council Jorunal, NIDA
(ปีที่ 2 ฉบับที่ 1, ปีที่ 4-5 ฉบับที่ 1)
วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
Journal of NIDA Public Administration Association
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ปีที่ 3 ฉบับที่ 1)
สภาอาจารย์สัมพันธ์
Sapa Ajarn Sampan
(ปีที่ 1 ฉ. 2, ปีที่ 3 ฉ. 2,ปีที่ 5 ฉ.2,4 - ปีที่ 6 ฉ.1-2,4, ปีที่ 7 ฉ. 1)