การประชุมทางวิชาการ ปี 2552- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

การเผยแพร่สื่อที่มีลิขสิทธิ์ไม่สามารถให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
สามารถขอรับบริการได้ที่บริการยืมคืน
สำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 2

ห้ามประมวลผลโดยตรงจากการดูรายละเอียด

เพราะบางโปรแกรมต้องทำงานกับแผ่นซีดี/ดีวีดีโดยตรง หรือ
บางโปรแกรมต้องใช้สำหรับระบบปฏิบัติการเฉพาะ เช่น UNIX
กรุณาคัดลอกลงฮาร์ดดิสก์หรือแผ่นซีดี/ดีวีดีก่อน

ดูรายละเอียดที่นี่


**** *****