ปีที่ 47 ฉบับที่ 3/2550

 

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายปีละ 180 บาท/ 4 ฉบับ
หรือ
สั่งซื้อเล่มละ 50 บาท

โดยชำระเป็นเงินสด หรือ ธนาณัติสั่งจ่าย ปทจ. คลองจั่น ในนาม นางสาวสาวรีย์ สมานเกียรติ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2727-3316 โทรสาร 0-2375-8972

Email : journal@nida.ac.th