บทความวิชาการดีเด่น ดี ชมเชย นิด้าบทความวิชาการดีเด่น ดี ชมเชย เรียงตามชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
Author
ปี
รางวัล
ภาษา
Advances in contemporary public administration ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน Taweesak Suthakavatin
2539
บทความวิชาการดี English
Alienated Life : Socio-Economic Characteristics of The Ultra Poor in Thailand เมธี ครองแก้ว Medhi Krongkaew
2545
บทความวิชาการชมเชย English
Combining prediction by partial matching and logistic regression for Thai word segmentation โอม ศรนิล Ohm Sornil
2547
บทความวิชาการชมเชย English
Empirical evidence of network externality of Thailand's telephone system พิพัฒน์ ลือประสิทธิ์สกุล Pipat Lueprasitsakul
2542
บทความวิชาการชมเชย English
Executive Information Systems Development in Thailand วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา Waraporn Jirachiefpattana
2541
บทความวิชาการชมเชย English
Improving a WWW Server's Response Time Using Its Execution behavior information in Resource Scheduling สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ Sukanya Suranauwarat
2545
บทความวิชาการชมเชย English
International Joint ventures : an integrated conceptual model for human resource and business strategies ผลิน ภู่จรูญ Palin Phoocharoon
2540
บทความวิชาการดี English
Intertextuality as Discourse Strategy : The Case of No-Confidence Debates in Thailand สาวิตรี คทวณิช Savitri Gadavanij
2546
บทความวิชาการชมเชย English
Liberalization and privatization of the Thai power sector : issues and perspectives ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ Thiraphong Vikitset
2541
บทความวิชาการดี English
A Load Distribution Policy for A New Transcation Service Considering The Pre-Loaded Services สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ Sukanya Suranauwarat
2546
บทความวิชาการชมเชย English
Powers of some one-sided multivariate tests with the population covariance matrix known up to a multiplicative constant สำรวม จงเจริญ Sumruam Chongcharoen
2547
บทความวิชาการชมเชย English
Recognition of Thai Characters. พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร Pipat Hiranvanichakorn
2530
บทความวิชาการดีเด่น English
Second-order terms in classification models ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ Pradit Wanarat
2538
บทความวิชาการดี English
Self and Team Development in Practice (STP) Walk Rally จิรประภา อัครบวร Chiraprapha Tan Akaraborworn
2544
บทความวิชาการชมเชย English
Sewage Sludge as Fertilizer in Soybean Production ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ Tawadchai Suppadit
2548
บทความวิชาการดี English
Tao of Thinking, Learning, and Teaching in Everyday Life จิรประภา อัครบวร Chiraprapha Tan Akaraborworn
2546
บทความวิชาการชมเชย English
A Use of Untransformed Financial Accounts in Neural Network Model for Predicting bankruptcy เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ Aekkachai Nittayagasetwat
2539
บทความวิชาการชมเชย English
การปรับโครงสร้างภาคไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อรองรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล Vichit Lorchirachoonkul
2543
บทความวิชาการชมเชย ไทย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีขององค์การไทย สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ Somboonwan Satyarakwit
2541
บทความวิชาการดี ไทย
การสร้างระบบผู้ชำนาญการ : ผลการวิเคราะห์ระบบต้นแบบ 8 ระบบ อนุมงคล ศิริเวทิน Anumongkol Sirivedhin
2531
บทความวิชาการดีเด่น ไทย
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กับความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย อัญชนา ณ ระนอง Anchana NaRanong
2549
บทความวิชาการดี ไทย
โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนหมายเลข 3 : ข้อบกพร่องและแนววิเคราะห์ทางทฤษฎี สวัสดิ์ สุคนธรังษี Swat Sukontarangsi
2524
บทความวิชาการดีเด่น ไทย
จุดอ่อนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ในการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารราชการ สวัสดิ์ สุคนธรังษี Swat Sukontarangsi
2532
บทความวิชาการดีเด่น ไทย
แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาชนบท จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ Chakrit Noranitipadungkarn
2522
บทความวิชาการดีเด่น ไทย
แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการยุคใหม่ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ Boon-anan Phinaitrup
2547
บทความวิชาการชมเชย ไทย
รูปแบบการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง ViChit Lorchirachoonkul, Weena Chaisilaparungruang
2543
บทความวิชาการดี ไทย
แร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา Adis Israngkura
2547
บทความวิชาการชมเชย ไทย
สู่ 100 ปีของการปฏิรูประบบราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม วรเดช จันทรศร Voradej Chandarasorn
2533
บทความวิชาการดีเด่น ไทย

กลับไปด้านบน

บทความวิชาการดีเด่น ดี ชมเชย เรียงตามผู้แต่ง

ผู้แต่ง
Author
ชื่อเรื่อง
ปี
รางวัล
ภาษา
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ Chakrit Noranitipadungkarn แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาชนบท 2522 บทความวิชาการดีเด่น ไทย
จิรประภา อัครบวร Chiraprapha Tan Akaraborworn Self and Team Development in Practice (STP) Walk Rally 2544 บทความวิชาการชมเชย English
จิรประภา อัครบวร Chiraprapha Tan Akaraborworn Tao of Thinking, Learning, and Teaching in Everyday Life 2546 บทความวิชาการชมเชย English
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน Taweesak Suthakavatin Advances in contemporary public administration 2539 บทความวิชาการดี English
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ Tawadchai Suppadit Sewage Sludge as Fertilizer in Soybean Production 2548 บทความวิชาการดี English
ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ Thiraphong Vikitset Liberalization and privatization of the Thai power sector : issues and perspectives 2541 บทความวิชาการดี English
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ Boon-anan Phinaitrup แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการยุคใหม่ 2547 บทความวิชาการชมเชย ไทย
ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ Pradit Wanarat Second-order terms in classification models 2538 บทความวิชาการดี English
ผลิน ภู่จรูญ Palin Phoocharoon International Joint ventures : an integrated conceptual model for human resource and business strategies 2540 บทความวิชาการดี English
พิพัฒน์ ลือประสิทธิ์สกุล Pipat Lueprasitsakul Empirical evidence of network externality of Thailand's telephone system 2542 บทความวิชาการชมเชย English
พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร Pipat Hiranvanichakorn Recognition of Thai Characters. 2530 บทความวิชาการดีเด่น English
เมธี ครองแก้ว Medhi Krongkaew Alienated Life : Socio-Economic Characteristics of The Ultra Poor in Thailand 2545 บทความวิชาการชมเชย English
วรเดช จันทรศร Voradej Chandarasorn สู่ 100 ปีของการปฏิรูประบบราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม 2533 บทความวิชาการดีเด่น ไทย
วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา Waraporn Jirachiefpattana Executive Information Systems Development in Thailand 2541 บทความวิชาการชมเชย English
วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล Vichit Lorchirachoonkul การปรับโครงสร้างภาคไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อรองรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 2543 บทความวิชาการชมเชย ไทย
วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง ViChit Lorchirachoonkul, Weena Chaisilaparungruang รูปแบบการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย 2543 บทความวิชาการดี ไทย
สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ Somboonwan Satyarakwit การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีขององค์การไทย 2541 บทความวิชาการดี ไทย
สวัสดิ์ สุคนธรังษี Swat Sukontarangsi โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนหมายเลข 3 : ข้อบกพร่องและแนววิเคราะห์ทางทฤษฎี 2524 บทความวิชาการดีเด่น ไทย
สวัสดิ์ สุคนธรังษี Swat Sukontarangsi จุดอ่อนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ในการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารราชการ 2532 บทความวิชาการดีเด่น ไทย
สาวิตรี คทวณิช Savitri Gadavanij Intertextuality as Discourse Strategy : The Case of No-Confidence Debates in Thailand 2546 บทความวิชาการชมเชย English
สำรวม จงเจริญ Sumruam Chongcharoen Powers of some one-sided multivariate tests with the population covariance matrix known up to a multiplicative constant 2547 บทความวิชาการชมเชย English
สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ Sukanya Suranauwarat Improving a WWW Server's Response Time Using Its Execution behavior information in Resource Scheduling 2545 บทความวิชาการชมเชย English
สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ Sukanya Suranauwarat A Load Distribution Policy for A New Transcation Service Considering The Pre-Loaded Services 2546 บทความวิชาการชมเชย English
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา Adis Israngkura แร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี 2547 บทความวิชาการชมเชย ไทย
อนุมงคล ศิริเวทิน Anumongkol Sirivedhin การสร้างระบบผู้ชำนาญการ : ผลการวิเคราะห์ระบบต้นแบบ 8 ระบบ 2531 บทความวิชาการดีเด่น ไทย
อัญชนา ณ ระนอง Anchana NaRanong โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กับความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย 2549 บทความวิชาการดี ไทย
เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ Aekkachai Nittayagasetwat A Use of Untransformed Financial Accounts in Neural Network Model for Predicting bankruptcy 2539 บทความวิชาการชมเชย English
โอม ศรนิล Ohm Sornil Combining prediction by partial matching and logistic regression for Thai word segmentation 2547 บทความวิชาการชมเชย English

กลับไปด้านบน

บทความวิชาการดีเด่น ดี ชมเชย เรียงตามปี

ปี
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
Author
รางวัล
ภาษา
2549
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กับความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย อัญชนา ณ ระนอง Anchana NaRanong บทความวิชาการดี ไทย
2548
Sewage Sludge as Fertilizer in Soybean Production ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ Tawadchai Suppadit บทความวิชาการดี English
2547
Combining prediction by partial matching and logistic regression for Thai word segmentation โอม ศรนิล Ohm Sornil บทความวิชาการชมเชย English
2547
Powers of some one-sided multivariate tests with the population covariance matrix known up to a multiplicative constant สำรวม จงเจริญ Sumruam Chongcharoen บทความวิชาการชมเชย English
2547
แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการยุคใหม่ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ Boon-anan Phinaitrup บทความวิชาการชมเชย ไทย
2547
แร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา Adis Israngkura บทความวิชาการชมเชย ไทย
2546
Intertextuality as Discourse Strategy : The Case of No-Confidence Debates in Thailand สาวิตรี คทวณิช Savitri Gadavanij บทความวิชาการชมเชย English
2546
A Load Distribution Policy for A New Transcation Service Considering The Pre-Loaded Services สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ Sukanya Suranauwarat บทความวิชาการชมเชย English
2546
Tao of Thinking, Learning, and Teaching in Everyday Life จิรประภา อัครบวร Chiraprapha Tan Akaraborworn บทความวิชาการชมเชย English
2545
Alienated Life : Socio-Economic Characteristics of The Ultra Poor in Thailand เมธี ครองแก้ว Medhi Krongkaew บทความวิชาการชมเชย English
2545
Improving a WWW Server's Response Time Using Its Execution behavior information in Resource Scheduling สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ Sukanya Suranauwarat บทความวิชาการชมเชย English
2544
Self and Team Development in Practice (STP) Walk Rally จิรประภา อัครบวร Chiraprapha Tan Akaraborworn บทความวิชาการชมเชย English
2543
การปรับโครงสร้างภาคไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อรองรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล Vichit Lorchirachoonkul บทความวิชาการชมเชย ไทย
2543
รูปแบบการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง ViChit Lorchirachoonkul, Weena Chaisilaparungruang บทความวิชาการดี ไทย
2542
Empirical evidence of network externality of Thailand's telephone system พิพัฒน์ ลือประสิทธิ์สกุล Pipat Lueprasitsakul บทความวิชาการชมเชย English
2541
Executive Information Systems Development in Thailand วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา Waraporn Jirachiefpattana บทความวิชาการชมเชย English
2541
Liberalization and privatization of the Thai power sector : issues and perspectives ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ Thiraphong Vikitset บทความวิชาการดี English
2541
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีขององค์การไทย สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ Somboonwan Satyarakwit บทความวิชาการดี ไทย
2540
International Joint ventures : an integrated conceptual model for human resource and business strategies ผลิน ภู่จรูญ Palin Phoocharoon บทความวิชาการดี English
2539
Advances in contemporary public administration ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน Taweesak Suthakavatin บทความวิชาการดี English
2539
A Use of Untransformed Financial Accounts in Neural Network Model for Predicting bankruptcy เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ Aekkachai Nittayagasetwat บทความวิชาการชมเชย English
2538
Second-order terms in classification models ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ Pradit Wanarat บทความวิชาการดี English
2533
สู่ 100 ปีของการปฏิรูประบบราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม วรเดช จันทรศร Voradej Chandarasorn บทความวิชาการดีเด่น ไทย
2532
จุดอ่อนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ในการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารราชการ สวัสดิ์ สุคนธรังษี Swat Sukontarangsi บทความวิชาการดีเด่น ไทย
2531
การสร้างระบบผู้ชำนาญการ : ผลการวิเคราะห์ระบบต้นแบบ 8 ระบบ อนุมงคล ศิริเวทิน Anumongkol Sirivedhin บทความวิชาการดีเด่น ไทย
2530
Recognition of Thai Characters. พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร Pipat Hiranvanichakorn บทความวิชาการดีเด่น English
2524
โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนหมายเลข 3 : ข้อบกพร่องและแนววิเคราะห์ทางทฤษฎี สวัสดิ์ สุคนธรังษี Swat Sukontarangsi บทความวิชาการดีเด่น ไทย
2522
แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาชนบท จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ Chakrit Noranitipadungkarn บทความวิชาการดีเด่น ไทย

กลับไปด้านบน

บทความวิชาการดีเด่น ดี ชมเชย เรียงตามรางวัล

บทความวิชาการดีเด่น

 ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
Author
ปี
ภาษา
รางวัล
Recognition of Thai Characters. พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร Pipat Hiranvanichakorn 2530 English
บทความวิชาการดีเด่น
การสร้างระบบผู้ชำนาญการ : ผลการวิเคราะห์ระบบต้นแบบ 8 ระบบ อนุมงคล ศิริเวทิน Anumongkol Sirivedhin 2531 ไทย
บทความวิชาการดีเด่น
โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนหมายเลข 3 : ข้อบกพร่องและแนววิเคราะห์ทางทฤษฎี สวัสดิ์ สุคนธรังษี Swat Sukontarangsi 2524 ไทย
บทความวิชาการดีเด่น
จุดอ่อนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ในการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารราชการ สวัสดิ์ สุคนธรังษี Swat Sukontarangsi 2532 ไทย
บทความวิชาการดีเด่น
แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาชนบท จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ Chakrit Noranitipadungkarn 2522 ไทย
บทความวิชาการดีเด่น
สู่ 100 ปีของการปฏิรูประบบราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม วรเดช จันทรศร Voradej Chandarasorn 2533 ไทย
บทความวิชาการดีเด่น

บทความวิชาการดี

 


ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
Author
ปี
ภาษา
รางวัล
Advances in contemporary public administration ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน Taweesak Suthakavatin 2539 English
บทความวิชาการดี
International Joint ventures : an integrated conceptual model for human resource and business strategies ผลิน ภู่จรูญ Palin Phoocharoon 2540 English
บทความวิชาการดี
Liberalization and privatization of the Thai power sector : issues and perspectives ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ Thiraphong Vikitset 2541 English
บทความวิชาการดี
Second-order terms in classification models ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ Pradit Wanarat 2538 English
บทความวิชาการดี
Sewage Sludge as Fertilizer in Soybean Production ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ Tawadchai Suppadit 2548 English
บทความวิชาการดี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีขององค์การไทย สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ Somboonwan Satyarakwit 2541 ไทย
บทความวิชาการดี
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กับความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย อัญชนา ณ ระนอง Anchana NaRanong 2549 ไทย
บทความวิชาการดี
รูปแบบการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง ViChit Lorchirachoonkul, Weena Chaisilaparungruang 2543 ไทย
บทความวิชาการดี

บทความวิชาการชมเชย

 


ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
Author
ปี
ภาษา
รางวัล
Alienated Life : Socio-Economic Characteristics of The Ultra Poor in Thailand เมธี ครองแก้ว Medhi Krongkaew 2545 English
บทความวิชาการชมเชย
Combining prediction by partial matching and logistic regression for Thai word segmentation โอม ศรนิล Ohm Sornil 2547 English
บทความวิชาการชมเชย
Empirical evidence of network externality of Thailand's telephone system พิพัฒน์ ลือประสิทธิ์สกุล Pipat Lueprasitsakul 2542 English
บทความวิชาการชมเชย
Executive Information Systems Development in Thailand วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา Waraporn Jirachiefpattana 2541 English
บทความวิชาการชมเชย
Improving a WWW Server's Response Time Using Its Execution behavior information in Resource Scheduling สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ Sukanya Suranauwarat 2545 English
บทความวิชาการชมเชย
Intertextuality as Discourse Strategy : The Case of No-Confidence Debates in Thailand สาวิตรี คทวณิช Savitri Gadavanij 2546 English
บทความวิชาการชมเชย
A Load Distribution Policy for A New Transcation Service Considering The Pre-Loaded Services สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ Sukanya Suranauwarat 2546 English
บทความวิชาการชมเชย
Powers of some one-sided multivariate tests with the population covariance matrix known up to a multiplicative constant สำรวม จงเจริญ Sumruam Chongcharoen 2547 English
บทความวิชาการชมเชย
Self and Team Development in Practice (STP) Walk Rally จิรประภา อัครบวร Chiraprapha Tan Akaraborworn 2544 English
บทความวิชาการชมเชย
Tao of Thinking, Learning, and Teaching in Everyday Life จิรประภา อัครบวร Chiraprapha Tan Akaraborworn 2546 English
บทความวิชาการชมเชย
A Use of Untransformed Financial Accounts in Neural Network Model for Predicting bankruptcy เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ Aekkachai Nittayagasetwat 2539 English
บทความวิชาการชมเชย
การปรับโครงสร้างภาคไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อรองรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล Vichit Lorchirachoonkul 2543 ไทย
บทความวิชาการชมเชย
แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการยุคใหม่ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ Boon-anan Phinaitrup 2547 ไทย
บทความวิชาการชมเชย
แร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา Adis Israngkura 2547 ไทย
บทความวิชาการชมเชย

กลับไปด้านบน